ـ ابـو بـصـيـر : از امـام صـادق (ع ) پـرسيدم : آيا انسان مى تواند با خويشاوندى كه (مذهب ) حق را نمى شناسد قطع رابطه كند؟
حضرت فرمود : نبايد از او ببرد.
ـ جـهم بن حميد به امام صادق (ص ) عرض كرد : خويشاوندانى دارم كه عقيده و مذهب مراندارند با اين حال آيا آنان را بر من حقى هست ؟
حضرت فرمود : آرى , حق خويشاوندى را هيچ چيز از بين نمى برد در صورتى كه با تو همباور بودند دو حق داشتند : حق خويشاوندى و حق مسلمانى .ـ امـام بـاقر(ع ) : صله رحم اعمال را پاك مى كند , داراييها را فزونى مى بخشد , بلا را مى گرداند, كار حسابرسى (در قيامت ) را آسان مى كند و مرگ را به تاخير مى اندازد.
ـ صله رحم خلق و خوى را نيكو , دست را بخشنده , جان را پاكيزه و روزى را زياد مى كند واجل را به تاخير مى اندازد.
ـ امام صادق (ع ) : صله رحم و نيكوكارى حساب را آسان مى سازند و از گناهان نگه مى دارندپس , صله ارحام به جاى آوريد و به برادران خود نيكى كنيد , اگر چه با سلام كردنى نيكو وجواب سلام دادن باشد.
ـ امام هادى (ع ) : آن گاه كه خداى عزوجل با موسى بن عمران (ع ) سخن گفت , موسى عرض كرد : پاداش كسى كه صله رحم كندچيست ؟

ادامه مطلب :


خداوند فرمود : اى موسى ! مرگ او را به تاخير مى اندازم و سختيهاى جان دادن را براو آسان مى كنم .
ـ فاطمه زهرا(ع ) : خداوند صله ارحام رابه جهت فزونى نفرات مقرر داشته است .
ـ پيامبر خدا(ص ) : از خدا بترسيد و صله رحم به جاى آوريد , زيرا اين كار مايه پايندگى بيشتر شما در دنياست و در آخرت براى شمابهتر است .
ـ صله رحم , عمر را زياد مى كند و فقررا از ميان مى برد.
ـ هر كه خوش دارد روزيش زياد شودو مرگش به تاخير افتد , صله رحم كند.
ـ امـام حـسين (ع ) : هر كه دوست دارد مرگش به تاخير افتد و روزيش افزايش يابد , صله رحم به جاى آورد.
ـ پـيـامـبر خدا(ص ) : صله رحم , خانه ها راآباد و عمرها را زياد مى كند , هر چند به جا آورندگان صله رحم از نيكان نباشند.
ـ صله رحم , حساب (قيامت ) را آسان مى كند و از مرگ بد نگه مى دارد.
ـ مـردمـان بـد كـردار صـلـه رحـم بـه جـاى مـى آورنـد پـس دارايـيهايشان زياد و عمرهايشان طولانى مى شود , چه رسد كه اگر نيكوكار و نيك باشند.
صله رحم و طول عمر.
ـ امام على (ع ) ـ به نوف فرمود ـ : اى نوف ! صله رحم به جاى آر تا خداوند بر عمرت بيفزايد.
ـ پـيـامـبـر خـدا(ص ) : گـاهـى مى شود از عمر كسى سه روز باقى مانده است , اما صله رحم به جاى مى آورد پس خداوند آن را تا سى سال به تاخير مى اندازد و گاه مى شود كه از عمر كسى سى سال باقى مانده است اما قطع رحم مى كند, پس خداوند آن را به سه روز تبديل مى كند.
ـ امام صادق (ع ) به ميسر فرمود : اى ميسر! عمر تو زياد شده است , چه كارى انجام داده اى ؟
عرض كردم : زمانى كه نوجوان بودم پنج درهم مزد مى گرفتم و آن را خرج دايى خود مى كردم .
ـ نـيـز بـه هـمو , فرمود : اى ميسر! بارهااجل تو سر رسيد اما هر بار خداوند , به سبب صله رحم و نيكى به خويشانت , آن را از تو دوركرد.
ـ پيامبر خدا(ص ) : براى به جا آوردن صله رحم (حتى اگرشده ) يك سال راه پيمايى كن .
ـ به حاضران و غايبان امت خود وآنهايى كه از امروز تا روز قيامت در پشت مردها و زهدانهاى زنان هستند , سفارش مى كنم كه صله رحم به جاى آورند هر چند خويشاوند يك سال راه فاصله داشته باشد , زيرا صله رحم جز دين است .

برداشت شده از پایان نامه ای با عنوان (صله رحم از دیدگاه قرآن و روایات)

نوشته : سمیه تاتار

 استاد مشاور : دهش مقدم فاطمه

دانشگاه : حوزه علمیه خراسان

موضوعات: فضیلت های فراموش شده
[جمعه 1394-11-09] [ 06:40:00 ب.ظ ]