موضوع: "اربعین 95"

وضو با آب فرات و سجده بر تربت پاک بین الحرمین گوارای وجودتان باد

نوشته شده توسط یااباعبدالله الحسین (ع) روی 1395/09/04  •  1 نظر »

فرمود خدا فرشته ها را صلوات
اوّل به مدینه مصطفی را صلوات
دوّم به شه نجف سلامی بکنیم
رُخسار علی شیر خدا را صلوات
وقتی احساس غربت می کنید
وضو با آب فرات و سجده بر تربت پاک بین الحرمین گوارای وجودتان باد
بازگشت شما را از زیارت کربلای معلی، خیر مقدم عرض می کنم
زیارتتان قبول انشاءالله @jalili

1479906878_2.jpg

1479906877_.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

وضو با آب فرات و سجده بر تربت پاک بین الحرمین گوارای وجودتان باد

نوشته شده توسط یااباعبدالله الحسین (ع) روی 1395/09/04  •  ارسال نظر »

فرمود خدا فرشته ها را صلوات
اوّل به مدینه مصطفی را صلوات
دوّم به شه نجف سلامی بکنیم
رُخسار علی شیر خدا را صلوات
وقتی احساس غربت می کنید
وضو با آب فرات و سجده بر تربت پاک بین الحرمین گوارای وجودتان باد
بازگشت شما را از زیارت کربلای معلی، خیر مقدم عرض می کنم
زیارتتان قبول انشاءالله @keshtkaran @سنابانو

1479809810banerkarbala50.jpg

1479809810img26983_mn_13950108-090234_2.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

وضو با آب فرات و سجده بر تربت پاک بین الحرمین گوارای وجودتان باد

نوشته شده توسط یااباعبدالله الحسین (ع) روی 1395/09/04  •  ارسال نظر »

فرمود خدا فرشته ها را صلوات
اوّل به مدینه مصطفی را صلوات
دوّم به شه نجف سلامی بکنیم
رُخسار علی شیر خدا را صلوات
وقتی احساس غربت می کنید
وضو با آب فرات و سجده بر تربت پاک بین الحرمین گوارای وجودتان باد
بازگشت شما را از زیارت کربلای معلی، خیر مقدم عرض می کنم
زیارتتان قبول انشاءالله @رقیه رحیمی

1479818884_.jpg

1479818884_2.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

وضو با آب فرات و سجده بر تربت پاک بین الحرمین گوارای وجودتان باد

نوشته شده توسط یااباعبدالله الحسین (ع) روی 1395/09/04  •  ارسال نظر »

فرمود خدا فرشته ها را صلوات
اوّل به مدینه مصطفی را صلوات
دوّم به شه نجف سلامی بکنیم
رُخسار علی شیر خدا را صلوات
وقتی احساس غربت می کنید
وضو با آب فرات و سجده بر تربت پاک بین الحرمین گوارای وجودتان باد
بازگشت شما را از زیارت کربلای معلی، خیر مقدم عرض می کنم
زیارتتان قبول انشاءالله @فاطمه طلوع نژاد

1479822047_.jpg

1479822047_2.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

وضو با آب فرات و سجده بر تربت پاک بین الحرمین گوارای وجودتان باد

نوشته شده توسط یااباعبدالله الحسین (ع) روی 1395/09/04  •  ارسال نظر »

فرمود خدا فرشته ها را صلوات
اوّل به مدینه مصطفی را صلوات
دوّم به شه نجف سلامی بکنیم
رُخسار علی شیر خدا را صلوات
وقتی احساس غربت می کنید
وضو با آب فرات و سجده بر تربت پاک بین الحرمین گوارای وجودتان باد
بازگشت شما را از زیارت کربلای معلی، خیر مقدم عرض می کنم
زیارتتان قبول انشاءالله @فاطمه پورسگل

1479822281_.jpg

1479822281_2.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

وضو با آب فرات و سجده بر تربت پاک بین الحرمین گوارای وجودتان باد

نوشته شده توسط یااباعبدالله الحسین (ع) روی 1395/09/04  •  ارسال نظر »

فرمود خدا فرشته ها را صلوات
اوّل به مدینه مصطفی را صلوات
دوّم به شه نجف سلامی بکنیم
رُخسار علی شیر خدا را صلوات
وقتی احساس غربت می کنید
وضو با آب فرات و سجده بر تربت پاک بین الحرمین گوارای وجودتان باد
بازگشت شما را از زیارت کربلای معلی، خیر مقدم عرض می کنم
زیارتتان قبول انشاءالله @مشتاق شهادت

1479822623_.jpg

1479822623_2.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

1 3 4 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 21