*کدام لحظه ی نایاب را اندیشه میکردیم؟*

نوشته شده توسط ساجدین(ندای صلح و حقیقت) روی 1395/09/14

 

اگر عشق نبود؛

به کدامین بهانه می گریستیم و می خندیدیم؟

کدام لحظه ی نایاب را اندیشه میکردیم؟

و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟

آری... بی گمان، پیش از اینها مرده بودیم ...

اگر عشق نبود؛

تولیدی

اشتراک گذاری این مطلب!