*دلـــایــل بــودنـم را مـــرور میــکنـم هـــر روز*

نوشته شده توسط ساجدین(ندای صلح و حقیقت) روی 1395/09/15

دلـــایــل بــودنـم را مـــرور میــکنـم هـــر روز

 

هـــر روز از تـــعـدادشــان کــــم میــشـود

 

آخـــریــن بـــاری کــه شـــمــردمــشـان

 

تــنهــا یـک دلیــل بــرایـم مـانـده بــود

 

آنــهــــــــــم دیــــدن تــــــو بـــــــود


تولیدی

 

اشتراک گذاری این مطلب!